Ny rapport: Ingen grunn til å frykte laksen

En ny vurdering av nytte- og risikorapporten av fisk viser at det er helt trygt å spise mye fisk. Du kan spise over én kilo laks i uken om du vil!

465877365

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på nytt vurdert nytte og risiko ved å spise fisk – dette på oppdrag fra Mattilsynet. VKM kom med en vurdering i 2006, og denne rapporten er en oppdatering av den gamle vurderingen. VKM har tatt utgangspunkt i ny og oppdatert kunnskap om innholdet av næringsstoffer og fremmedstoffer i fiskefôr og fisk. Flere store studier om helseeffekter av fisk har blitt publisert både nasjonalt og internasjonalt, og det er kommet nye kostholdsundersøkelser som viser hva befolkningen spiser, bortsett fra hos 4-, 9- og 13-åringer.

VKM konkluderer med at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn.

Flere helsefordeler ved å spise fisk

I tillegg til at fisk er en lettfordøyelig proteinkilde så inneholder fisk viktige næringsstoffer som omega-3, D-vitamin, jod og selen. Det er også vist at kosttilskudd med fiskeolje gir ikke alle de samme helsegevinstene som det å spise fisk.

VKM konkluderer at det er godt dokumentert i forskningen at fet og mager fisk beskytter mot hjerte- og karsykdommer. Det er også godt dokumentert at fisk bidrar positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn som ammes når mor spiser fisk.

Det finnes også indikasjoner på at fisk kan være gunstig for diabetes-2 og overvekt, men det finnes ikke tilstrekkelig med bevis for at man kan dra noen konklusjoner.

For å oppnå helsefordelene må man trolig spise mer fisk enn tilsvarende ett fiskemåltid i uken. Mange gravide spiser mindre enn dette. Fosteret og barnet som ammes kan gå glipp av fordelene som fisken gir for utvikling av nervesystemet dersom mor spiser lite fisk.

Helsefordelene ved å spise fisk opptrer fra 1-2 måltider per uke og opp til 3-4 måltider per uke. Basert på det man vet i dag, kan man ikke si noe sikkert om helsegevinster utover fire fiskemåltider i uken da det er få som spiser så store mengder i de studiene som har vært utført.

Unødvendig bekymring for miljøgifter

En bekymring med høyt konsum av fisk har vært miljøgifter som PCB, dioksiner og kvikksølv. Nivået i oppdrettslaks har gått ned som følge av endringer i fôret. For villfisk så finnes det ingen grunnlag for å si om nivåene har endret seg siden 2006. Oppdrettsfisk inneholder altså idag mindre miljøgifter enn fet villfisk.

Etter VKMs beregninger så kan man spise over én kilo oppdrettslaks eller noe mindre makrell i uken uten at det vil gi noen helserisiko.

I 2006 ble kvinner i fruktbar alder og jenter oppfordret til å begrense inntaket inntaket av fet fisk, men VKM konkluderer nå med at det ikke lenger er noen grunn for denne anbefalingen.

Ved dagens nivåer av de viktigste miljøgiftene PCB, dioksiner og kvikksølv i fisk, får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder miljøgifter fra fet og mager fisk. I 2006 tok VKM på grunn av miljøgiftinnholdet et forbehold og sa at de som spiste mer enn 400 gram fet fisk i uken over lenger tid ville overskride grensen for det som var trygt. På grunn av nedgangen av miljøgifter i oppdrettsfisk er det ikke lenger grunnlag for å begrense inntaket, sier Utne Skåre.

Etter å ha vurdert fordelene ved å spise fisk, det vil si næringsstoffer i fisk og helsegevinster på den ene siden og risiko på den andre, så er hovedkonklusjonen at fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av 467662309miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer.

Om rapporten

Rapporten utgår fra Hovedkomiteen i VKM. Hovedkomiteen ledes av professor Jan Alexander. Arbeidet har vært ledet av hovedkomitémedlem professor Janneche Utne Skåre. Rapporten har vært til behandling i tre faggrupper og sluttbehandlet av Hovedkomiteen.

Det er viktig å presisere at rapporten vurderer helsemessig nytte og risiko ved å spise fisk. Det har altså ikke vært en del av oppdraget å vurdere dyrehelse eller dyrevelferd for oppdrett og fangst av fisk. Det ligger utenfor VKMs samfunnsoppdrag å vurdere risiko for miljøet i forbindelse med oppdrett av fisk.

Kilde:

VKM.no

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.